Etapy realizacji

PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO


Dobór rozwiązań technicznych


Przeprowadzenie analizy w zakresie zapotrzebowania energetycznego, przygotowanie analizy finansowo-ekonomicznej, sporządzenie optymalnej oferty w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wskazanie możliwości finansowania inwestycji, w tym również możliwości pozyskania dodatkowych środków pochodzących z aktualnych programów wspierających rozwój OZE. W przypadku osiągnięcia porozumienia z klientem co do warunków technicznych i finansowych realizacji inwestycji, strony zawierają umowę, która stanowi podstawę do rozpoczęcia procedur mających na celu realizację inwestycji.

Przygotowanie dokumentacji


Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji w zakresie formalnym. Poczynając od projektu technicznego, przeprowadzając przez procedurę pozyskania aktualnie obowiązującego dofinansowania do przygotowania dokumentacji niezbędnej dla właściwego operatora sieciowego (jeżeli wymaga tego charakter inwestycji).

Montaż instalacji

W zależności od zakresu przewidzianych prac, stopnia skomplikowania projektu oraz uzgodnień z Inwestorem realizacja może potrwać od jednego do kilku dni. Wszelkie prace montażowe prowadzone są w oparciu o doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.

Zakończenie procesu inwestycyjnego

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzany jest odbiór instalacji oraz jeżeli wymaga tego charakter inwestycji przyłączenie do sieci, które wykonuje właściwy operator sieciowy.
W ramach obsługi inwestycyjnej zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Na każdym etapie inwestycyjnym gwarantujemy pomoc merytoryczną oraz fachową
i rzetelną obsługę.