Raport ESTIF - kolektory w Europie

Polska na trzecim miejscu w EU pod względem ilości zamontowanych kolektorów słonecznych w 2012r.

Polska na trzecim miejscu w EU pod względem ilości zamontowanych kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w 2012r.

Zgodnie z raportem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (
ESTIF), Polska uplasowała się na wysokim trzecim miejscu pod względem ilości nowo zamontowanych w 2012r. kolektorów słonecznych do podgrzewania cieplej wody użytkowej lub ogrzewania .

W 2012 roku europejski rynek nowych instalacji kolektorów słonecznych (łącznie płaskich i próżniowych) doświadczył spadku od 6.4% w odniesieniu do 2011 roku. Tym samym łączna ilość zamontowanych kolektorów wyniosła 28.3 GWth.

Jako główną przyczynę tego spadku ESTIF wskazuje na ekonomiczny i finansowy kryzys w krajach EU, który odegrał kluczową rolę w zastoju na rynku.

Większość zamontowanych instalacji solarnych to instalacje dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, choć zgodnie z raportem wzrasta także ilość instalacji przemysłowych. Jako kraj, który w tym segmencie rynku kolektorów słonecznych poczynił największe postępy, wskazywana jest Dania, gdzie ilość dużych systemów solarnych zamontowanych pokrywa aż 65% instalacji na terenie całej UE.

Pomimo spadku w ilości montaży nowych instalacji odnotowanej w 2012 roku, energia solarna nadal odgrywa ważną i wzrastającą rolę w europejskiej strategii energetycznej głównie poprzez realizację Krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Owe 28.3 Gwth generują około 20 TWhth słonecznej energii cieplnej co doprowadza do oszczędności od około 2.5 Mt CO2. Jeżeli zaś chodzi o ekonomiczną stronę całego przedsięwzięcia, sektor solarny osiągnął obroty na poziomie 2.4 miliarda EUR w 2012 roku, zatrudniając w pełnym wymiarze 32.000 osób.


Raport_ESTIF.JPG
Źródło: ESTIF 2013

 
Pozycja Polski na rynku Europejskim została ugruntowana głównie dzięki wsparciu ze strony państwa polskiego w postaci dofinansowania z NFOŚiGW.

W 2012 roku w Polsce zamontowano 211.4 MWth (302.000 m2), co przedkłada się na skromny wzrost od 19.1% jeżeli weźmiemy pod uwagę 2011r. gdzie odnotowano wzrost od 70%. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych w Polsce została oszacowana na poziomie 848 MWth (1.2 mil. m2).

Poniżej prezentujemy dane dotyczące wielkości poszczególnych rynków kolektorów słonecznych we wszystkich 27 krajów UE (bez Chorwacji) z uwzględnieniem Szwajcarii.


Raport_ESTIF_tabelka.JPG
* brak danych - dane szacunkowe
Źródło:
ESTIF 2013